______________________________________________________________________________________________________________________

                                                  Algemeen

______________________________________________________________________________________________________________________
  
     Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Philaromax en de koper
     waarop Philaromax deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De koper wordt geacht kennis te
     hebben genomen van deze voorwaarden en akkoord hiermee te gaan, voordat er een koopovereenkomst
     wordt gesloten.

______________________________________________________________________________________________________________________

   Garantie en retouren

1. Alle artikelen worden door Philaromax zo goed mogelijk omschreven.
2. Mochten de geleverde artikelen echter toch niet in orde zijn, zullen deze kosteloos omgeruild worden voor
 
  een ander artikel indien mogelijk. Mocht het artikel niet omgeruild kunnen worden, dan wordt het volledige
    aankoopbedrag binnen 30 dagen gecrediteerd na ontvangst van het retourgestuurde artikel. De retour
    portokosten zijn hierbij niet inbegrepen.
3. In ieder geval dienen altijd de geleverde artikelen geretourneerd te worden. De te dezen genoemde
    garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
4. Reclames dienen binnen 7 dagen na bezorging te geschieden, tenzij anders schriftelijk vooraf is
    overeengekomen. Hierna is de overeenkomst bindend en kunnen er verder geen rechten meer aan de
    aangekochte artikelen worden ontleend.
5. Bij retourneringen heeft u als koper het recht om binnen een tijdsbestek van
    7 dagen na ontvangst van de zending, het product te retourneren.

   Overeenkomsten en betalingen

1. Een koop afgesloten via de elektronische weg is een rechtsgeldige koopovereenkomst.
2. Aangekochte artikelen dienen binnen 7 dagen na toezending van de faktuur betaald te zijn. Aankopen
    kunnen per overschrijving (Nederlandse kopers), IBAN BIC (kopers uit de EUROzone), Paypal (buiten
    Nederland en kosten ten laste koper) en Skrill (buiten Nederland) betaald worden. Eventueel kunnen, bij
    uitzondering, de aankopen na afspraak ook opgehaald worden.
3. Philaromax blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is
    voldaan.
4. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is
    vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per
    maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
    Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
    noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van
    de koper nadat Philaromax hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten
    verschuldigd zijn.

   Incassokosten en buitengerechtelijke kosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen
    alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke
    blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over
    het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van Euro 50,00.
2. Indien Philaromax aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
    komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
    De gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.
3. De koper is over de gemaakte incassokosten wettelijke rente verschuldigd.

   Verzending en levering

1. Alle artikelen worden doorgaans binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden tenzij anders
    aangegeven op de Homepagina van Philaromax. Artikelen worden altijd zorgvuldig en deugdelijk
    verzonden. Philaromax kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor zoekgeraakte of beschadigde post.
    Daarom adviseert Philaromax dringend om duurdere artikelen aangetekend danwel verzekerd te laten
    verzenden. Aktuele verzendkosten zijn te lezen op de Homepagina.
  
   Verplichtingen en voorwaarden

1. Als de koper bij Philaromax een bestelling plaatst, gaat de koper akkoord met de
    leverings- en betalingsvoorwaarden van Philaromax.
2. Als de koper artikelen ontvangt die de koper niet heeft besteld, dan dient de koper Philaromax hiervan zo
    spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Philaromax kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden
    indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare
    opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een
    kennelijke vergissing en/of typefouten bevat.

   Aansprakelijkheid

1. Indien door Philaromax geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Philaromax jegens de
    koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie en Retouren" is geregeld.
2. Onverminderd het bovenstaande is Philaromax niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet
    en/of bewuste roekeloosheid en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
    van de koper.
 
   Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
    gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
    rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Philaromax heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
    nakoming verhindert, intreedt nadat Philaromax zijn verbintenis had moeten nakomen.

   Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Philaromax en de koper is Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst
    daarvan steeds bepalend.
3. In geval van een geschil kan de koper dit voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform:
    http://ec.europa.eu/consumers/odr/       


   Beveiligingsverklaring

1. Philaromax gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestellingen. Alle klantgegevens
    worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons
    opgeslagen en verwerkt.
2. Philaromax geeft uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en email-adres, niet door aan
    derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

phila6rand.jpg