Maximafilie is een volwaardige tak binnen de filatelie waarbij er
maximumkaarten vervaardigd en verzameld worden.
Hoe een maximumkaart ontstaat 
wordt u hierboven middels een slideshow getoond.
Wat een correcte maximumkaart is en waar deze aan moet
voldoen wordt u hieronder uitgelegd.

                   

   mac 7.jpgmac 10.jpgmac 8.jpgmac 5.jpg

 

Algemeen

Volgens de internationale richtlijnen bestaat een maximumkaart uit drie elementen:
a. een postzegel;
b. een prentbriefkaart;
c. een postale afstempeling.

Dit houdt in dat kaarten die niet zijn voorzien van postzegels en kaarten met ongestempelde zegels geen maximumkaarten zijn. De postzegel dient bevestigd te zijn op de beeldzijde van de prentbriefkaart.

De postzegel
De postzegel dient van een onberispelijke kwaliteit te zijn.
Op de beeldzijde van de prentbriefkaart mag slechts één postzegel bevestigd zijn.
Maximumkaarten van vóór 1978, toen het ‘Internationaal Statuut voor de Maximafilie’ werd goedgekeurd, met meerdere postzegels zijn toegestaan als een of meer zegels overeenstemmen met de afbeelding op de prentbriefkaart.

Als een postzegel meerdere, secundaire of gedeeltelijke onderwerpen bevat, mag elk onderdeel afzonderlijk worden behandeld. De postzegel (of het velletje, waar deze deel van uitmaakt, indien deze op de prentbriefkaart is geplakt) mag niet meer dan een kwart van de kaart beslaan.

Het gebruik van geïllustreerde automaatstroken, bevestigd op de beeldzijde van de prentbriefkaart, is toegestaan.

Frankeergeldigheid
Op het moment van afstempelen dient de postzegel zijn frankeergeldigheid nog niet te hebben verloren.

Situering van de postzegel
De plaats waar de postzegel op de prentbriefkaart is bevestigd dient zo mogelijk op een hoek te zijn met daarbij een marge van 1 à 2 cm. van de rand. Een bepaalde voorkeur heeft de rechter-bovenhoek. Belangrijker is de ruimte die voor een goed leesbaar stempel kan worden ingeruimd.

De prentbriefkaart
De prentbriefkaart dient een zo groot mogelijke overeenkomst met het zegelbeeld te vertonen. Gehele of gedeeltelijke vergroting van het zegelbeeld c.q. reproductie van het zegelbeeld is niet toegestaan. Voor de goede orde zij vermeld dat in de periode tot ongeveer 1945, meestal bij gebrek aan beter materiaal, een toevlucht werd gezocht tot vergrotingen. De prentbriefkaart moet, voor zover mogelijk, te koop zijn vóór de uitgifte van de postzegel. Of, als deze speciaal uitgegeven is, een vooraf bestaand document weergeven. Alleen prentbriefkaarten van vierkante en rechthoekige vorm zijn toegestaan, alle andere zijn uitgesloten.

De volgende stukken kunnen niet gebruikt worden voor maximumkaarten:
collages, knipsels, particuliere foto’s op fotopapier, kleur-enof zwart/witfotokopieën, fotomontages, tekeningen en speciaal voor de zegeluitgifte ontworpen documenten die met gebruikmaking van een computer particulier op fotopapier gedrukt kunnen worden.

De afstempeling
De afstempeling, die zowel de naam van het postkantoor, als de datum aangeeft, moet leesbaar en volledig zijn en de postzegel met de prentbriefkaart verbinden. Dit geldt zowel voor handmatig geplaatste stempels als voor machinaal geplaatste stempels, Niet geïllustreerde afstempelingen zijn toegestaan onder voorwaarde dat voldaan is aan de concordantie van plaats.

De plaats van afstempeling
Volgens de internationale regels moet de plaats van afstempeling direct betrekking hebben op het thema van de postzegel. Als het bijvoorbeeld een postzegel betreft waarop een gebouw staat afgebeeld dan dient een maximumkaart van die postzegel te zijn afgestempeld in de plaats waar dat gebouw staat. Het komt voor dat er meerdere juiste afstempelingen mogelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval met postzegels die zijn uitgegeven ter ere van een persoon. Er kan gekozen worden uit b.v.:
a. de geboorteplaats;
b. plaats waar de persoon lange tijd actief werkzaam was;
c. plaats van overlijden.

Als afstempelingsdatum is de eerste dag van uitgifte de meest voor de hand liggende. Als een zegel is uitgegeven ter ere van een bijzondere gebeurtenis, een jubileum of een herdenking van een geboorte- of sterfdag van een persoon dan geniet die bewuste datum de voorkeur. Het summum wordt bereikt als er ook een speciaal voor de gelegenheid ontworpen stempel toegepast kan worden dat overeenkomt met de postzegel en de prentbriefkaart. Afstempelingen die plaats vinden na de laatste dag van geldigheid van de zegels worden als volstrekt ontoelaatbaar beschouwd.

De concordantie van onderwerp is het belangrijkste kenmerk van een echte maximumkaart. Deze overeenstemming tussen de afbeelding van de postzegel en die op de prentbriefkaart moet zo groot mogelijk zijn en visueel verifieerbaar.

De concordantie van plaats vereist een verband tussen de naam van de plaats of lokaliteit die in het stempel staat en het onderwerp van de zegel en van de prentbriefkaart. De "eerste dag afstempeling" mag alleen worden gebruikt als deze in overeenstemming is met bovengenoemde voorwaarden.

- Voor monumenten, landschappen en terreinen is de enige plaats die de vereiste overeenstemming geeft die, waar het monument, landschap of het terrein gelegen is. Als de plaats geen postkantoor heeft, moet datgene gekozen worden dat de betreffende plaats bedient, of dat van de dichtstbijzijnde plaats.

- Wanneer het onderwerp een bekend persoon is, moet voor wat betreft de afstempeling worden gekozen voor een plaats die verband houdt met hem of haar: geboorte, overlijden, begraafplaats, werk of aspect van zijn/haar activiteit, postume verering, etc. Als de postzegel nadrukkelijk een van deze zaken herdenkt is de plek waar dit plaatsvond beter.

- In het geval dat de postzegel een gebeurtenis herdenkt, moet de afstempeling plaatsvinden in de plaats die daarmee verband houdt.

- Als de postzegel bijvoorbeeld een vliegtuig, een trein of een schip laat zien, moet de afstempeling een plaats zijn met een vliegveld, een station, een haven, of een postkantoor aan boord van het betrokken onderwerp.

- Maximumkaarten die sportactiviteiten tonen, zijn beter indien ze gestempeld zijn in plaatsen waar deze sporten worden beoefend.

- Maximumkaarten die kunstwerken tonen zoals schilderijen, beeldhouwwerken, mozaïeken, emailwerk, glas-in-lood-ramen, fresco's, tapijten en in het algemeen alle voorwerpen in musea of (kunst)verzamelingen moeten óf in de plaats afgestempeld worden waar ze zich bevinden, óf in een plaats waar ze zijn vervaardigd. Afstempelingen van andere plaatsen zijn toegestaan in de gevallen van locale tentoonstellingen en andere gebeurtenissen die verband houden met het werk (handtekening of portret van de kunstenaar, portret van het model, etc.).

- Als postzegels onderwerpen tonen die zich in een ander land bevinden dan het uitgevende land, geldt bovengenoemde uitzonderingsbepaling voor beroemde persoonlijkheden en onderwerpen die verband houden met de kosmos. De afstempeling behoort van een plaats te zijn in het uitgevende land, waar een manifestatie is georganiseerd die verband houdt met het doel van de uitgifte.

- Indien een postzegel een gebeurtenis herdenkt of een landschap of een monument van een ander land toont, is de vervaardiging van een maximumkaart onmogelijk door een totaal ontbreken van de concordantie van plaats.

- De afstempelingen in het buitenland door postkantoren van een land, (op tijdens filatelistische tentoonstellingen of andere gebeurtenissen) zijn toegestaan.

- De afstempelingen is des te interessanter als deze plaatsgevonden heeft op een plaats die nauw verbonden is met het onderwerp, die de eenheid postzegel/prentbriefkaart op harmonieuze wijze completeert door zijn afbeelding of zijn tekst en die gedurende een min of meer of korte tijd is gebruikt.

De concordantie van tijd wordt bepaald door de datum in het poststempel, die binnen de geldigheidsperiode van de postzegel moet liggen.

 

phila6rand.jpg